Mất điện thoại có tài khoản VneID, nên làm ngay điều này

Trong trường hợp mất điện thoại đang sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, người dân có thể khóa tạm thời tài khoản để đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân.