newgalaxy

'Đừng mong lợi nhuận nhân 3, nhân 5 trong một năm từ đầu tư đất'

Bất động sản cũng giống như một ngành nghề kinh doanh nên mức lợi nhuận 20 - 30% mỗi năm đã là hợp lý. Đừng kỳ vọng lợi nhuận có thể nhân 3, nhân 5 trong một năm. Đó là điều không tưởng!