newgalaxy

Chân dung ông Từ Tiến Phát - Tân Tổng giám đốc của ACB

Trong thông báo bổ nhiệm, ACB cho biết "ông Phát là người đại diện thế hệ nhân sự trẻ trưởng thành và kế thừa tinh thần lãnh đạo của ngân hàng dựa trên năm giá trị cốt lõi: chính trực,...