Năm học 2023-2024 tựu trường sớm nhất trước ngày khai giảng 1 tuần

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.