Kho bạc nhà nước tiếp tục cắt giảm 128 phòng giao dịch cấp tỉnh

09/10/2019

Từ năm 2015 đến nay, kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được 294 cấp phòng thuộc kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; rà soát, cắt giảm 15 kho bạc Nhà nước cấp huyện và trên 1.950 cấp tổ đội thuộc kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Được biết, từ ngày 1/10/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại kho bạc Nhà nước Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Việc sắp xếp lại các phòng giao dịch KBNN cũng phù hợp với Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và phù hợp với xu hướng cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong khu vực công của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Đồng thời, trong thời gian tới Kho bạc nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng chiến lược đã được phê duyệt.

Kho bạc nhà nước tiếp tục cắt giảm 128 phòng giao dịch cấp tỉnhKho bạc nhà nước tiếp tục cắt giảm 128 phòng giao dịch cấp tỉnh

Việc rà soát, kiện toàn tinh gọn bộ máy được hệ thống kho bạc Nhà nước kết hợp đồng bộ với việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức. Theo đó, so với năm 2015, hệ thống kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được gần 1.200 chỉ tiêu biên chế; thực hiện rà soát, tinh giản biên chế trên 160 công chức do hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, kho bạc Nhà nước cũng không ngừng đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ như cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính, quy trình quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý trong cả lĩnh vực nghiệp vụ và quản trị hệ thống.

Công tác thu ngân sách nhà nước được điện tử hóa phương thức trao đổi dữ liệu thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, rút ngắn thời gian thực hiện một giao dịch thu ngân sách nhà nước từ 30 phút xuống còn 5 phút.

Trong công tác kiểm soát chi, hồ sơ, quy trình thủ tục được đơn giản hóa, từng bước chuyển sang thanh toán trước, kiểm soát sau; thời gian kiểm soát thanh toán chi đầu tư giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày, chi tạm ứng, thường xuyên thực hiện trong ngày.

Ngọc Linh

Theo thuonghieucongluan.com.vn