Hà Nội: Chấm dứt tình trạng vi phạm quy hoạch

Kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch đảm bảo điều kiện điều chỉnh theo quy định của Luật. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của tổ chức cá nhân, cộng đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch.